choidk
choidk765(choidk)
기타 블로거

Blog Open 11.07.2010

전체     219478
오늘방문     8
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     29 명
  달력
 
명지산 종주 산행 / 2018. 5. 21 월
05/21/2018 15:30
조회  205   |  추천   3   |  스크랩   0
IP 211.xx.xx.254


                                                                          익근리 출발                                                                                명지폭포                                                               2014. 6. 04 일                                                           경기 제 1봉 화악산                                                       명지 3봉 뒤로 운악산


                                                         붉은 옷- 산에서 만난 동갑내기                                                    좌측 명지 1봉과 뒤로 화악산                                                               명지 2봉

2014. 6. 04일에                                                           백둔리 - 버스 탈 곳                             운악산과 뒤로 북한산 도봉산도 눈에 들어왔다                                                                앞에 연인산                                                                     명지 3봉                                                         아제비고개                                                    백둔리 종점에서 명지 2봉


                                                                 뱀딸기

                                             

 이 블로그의 인기글
1 ㆍ 2 ㆍ 3 ㆍ 4 ㆍ 5

명지산 종주 산행 / 2018. 5. 21 월