walterkim39
樂 寫 光(walterkim39)
California 블로거

Blog Open 09.08.2008

전체     124382
오늘방문     7
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     5 명
  최근 방문 블로거 더보기
  달력
 
[스크랩] 쇼팽 명곡
01/06/2010 11:18
조회  802   |  추천   0   |  스크랩   2
IP 69.xx.xx.36

 


쇼팽 명곡 15 곡 연속듣기

 
01. Nocturne No.2, Op.9 No.2 
  녹턴 제2번, 작품번호 9/2 (4:34)
02. Nocturne No.5, Op.15 No.2 
  녹턴 제5번, 작품번호 15/2 (3:55)
03. Nocturne No.10, Op.32 No.2 
  녹턴 제10번, 작품번호 32/2 (5:39)
04. Andante Spianato And Grande 
  Polonaise Brillante, Op.22 (1834) 
  안단테 스피아나토 및 화려한 대폴로내이스 (15:17)
05. Nocturne No.20, Op. posthumous 
  녹턴 제20번, 작품번호 (유작) (4:36)


 
06. Nocturne No.21, Op. posthumous 
  녹턴 제21번, 작품번호 (유작) (3:24)
07. Ballade No.1 in G minor, Op.23 
  발라드 제1번, 작품번호 23 (8:36)
08. Ballade No.4 in F minor, Op.52 
  발라드 제4번, 작품번호 52 (9:00)
09. Scherzo No.2 in B flat minor, Op.31 
  스케르조 제2번, 작품번호 31 (9:48)
10. Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21 
  2nd mov. "Larghetto" (1829-30) 
  피아노 협주곡 제2번 2악장 (9:11)


 
11. Waltz in D flat major, Op.64 No.1 
  왈츠 작품번호 64/1 (1:51)
12. Waltz in C sharp minor, Op.64 No.2 
  왈츠 작품번호 64/2 (3:10)
13. Waltz in C flat major, Op.70 No.1 
  왈츠 작품번호 70/1 (2:23)
14. Mazurka in E flat major, Op.7 No.1 
  마주르카 작품번호 7/1 (2:02)
15. Mazurka in D major, Op.33 No.2 
  마주르카 작품번호 33/2 (2:03)
이 블로그의 인기글

쇼팽 명곡