Infobank TV - 일본 견제를 뚫고 비행기엔진보다 어려운발전용 가스터빈 국산화 세계 5번째 보유국 !
09/22/2019 19:43
조회  150   |  추천   1   |  스크랩   0
IP 104.xx.xx.128
source google you tube
source google you tube
source google you tube
source google you tube
source google you tube
이 블로그의 인기글
ksugmac
ksugmac(Ksugmac)
California 블로거

Blog Open 12.11.2009

전체     678566
오늘방문     52
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     2 명
  달력
 

Infobank TV - 일본 견제를 뚫고 비행기엔진보다 어려운발전용 가스터빈 국산화 세계 5번째 보유국 !