ds2cow
거지나사로(ds2cow)
한국 블로거

Blog Open 03.18.2013

전체     294784
오늘방문     110
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     0 명
  최근 방문 블로거 더보기
  친구 새글
등록된 친구가 없습니다.
  달력
 
[개신교] WCC 세계교회협의회를 탈퇴하라!
04/11/2019 05:01
조회  459   |  추천   0   |  스크랩   0
IP 125.xx.xx.184

개신교, 초교파, 모든 종교에 구원이 있다면 예수 그리스도 교회를 나갈 필요가 없다, WCC 교단 교회를 떠나 비WCC 교단 개신교회나 독립교회로 속하라, 천국지옥


 동영상이 안보일 때: https://youtu.be/NL2CxqQYg_8

원출처: 제네바 개혁교회TV


▶ 오인용 목사에게 신앙상담 : puritan9000@naver.com
▶ H.P : 010-7502-6201

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[추가자료]


 동영상이 안보일 때: https://youtu.be/uth02_IzQx0

원출처: 동방의 지렁이

이 블로그의 인기글

[개신교] WCC 세계교회협의회를 탈퇴하라!