coscopop52
rion(coscopop52)
기타 블로거

Blog Open 01.22.2019

전체     1755
오늘방문     1
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     0 명
  최근 방문 블로거 더보기
  친구 새글
등록된 친구가 없습니다.
  달력
 
커피 한 잔 ♥
01/22/2019 17:56
조회  732   |  추천   2   |  스크랩   0
IP 222.xx.xx.59

                 

         
                         커피 한 잔이


                                기분을 확 바꾸어놓는 날

                                세상 살맛이 난다

 

                               사는 것이 이런 것이 아닐까

                               쓸쓸한 날도

                               우울한 날도

                               외로운 날도

                               한 잔의 커피가

                               기분을 상쾌하게 만들어줄 때

                               신이 난다

 

                               따뜻한 커피가

                               입에 착 달라붙고

                               묵줄기로 넘어가

                               가슴을 따끈하게 데워준다

                               나도 누군가의 가슴을

                               한번 따뜻하게 만들어주고 싶다

 

                                                  * 出 ; 용혜원 사랑시집」중에서

이 블로그의 인기글

커피 한 잔 ♥