bulkyocanada
대성(bulkyocanada)
기타 블로거

Blog Open 04.22.2017

전체     32930
오늘방문     17
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     1 명
  최근 방문 블로거 더보기
  달력
 
입춘불공 안내
02/04/2020 02:45
조회  206   |  추천   0   |  스크랩   0
IP 72.xx.xx.206

 

평화사  입춘불공   4일  화요일   오전 10시

 

2 월 4 일 입춘을 맞아  카나다 평화사에서는 

 

입춘 불공을  2 월 4 일 입춘 불공을 올린다고 합니다

 

문의        905  883    6317.

 

주소      12085 YongeSt.        .

 

카나다 평화사     주지    덕재 스님 .

.

.

입춘.카나다 .평화사.
이 블로그의 인기글

입춘불공 안내