bulkyocanada
대성(bulkyocanada)
기타 블로거

Blog Open 04.22.2017

전체     32939
오늘방문     8
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     1 명
  최근 방문 블로거 더보기
  달력
 
평화사 백중재
08/10/2019 10:32
조회  254   |  추천   0   |  스크랩   0
IP 72.xx.xx.206


 

평화사 백중재 알림

.

8월 15 일   [음력 7 월 15 일 ]   목요일    오전 9 시 30 분

 

영가 1 위      30 불     5 분 이상   150 불

 

 

문의        905  883    6317.

 

주소      12085 YongeSt.        .

 

카나다 평화사     주지    덕재 스님 .

 

.

평화사.카나다.백중재.한국.
이 블로그의 인기글

평화사 백중재