artmoon
예술 (art)(artmoon)
기타 블로거

Blog Open 01.24.2013

전체     394852
오늘방문     74
오늘댓글     0
오늘 스크랩     0
친구     75 명
  달력
 
조조가 되겠다 ㅡ???
01/13/2018 12:06
조회  310   |  추천   1   |  스크랩   0
IP 104.xx.xx.183

동탁을 잡는다면

기꺼히 "조조"가 되겠단다

 

누가 ㅡ?

남경필이라는 작은 그릇이 ㅡㅡㅡ

남경필 !

당신은 조조  그림자도 밟을수없는 그릇이요!

 

우선  행동이 너무가벼워서

당신의 기본 줄기(철학) 가 전혀 안보여 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

                                                                         당주.

 

 

 

 

"자유로운 이야기" 카테고리의 다른 글
이 블로그의 인기글

조조가 되겠다 ㅡ???